خبر طرح معرفی کتاب در نماز جمعه توسط بچه های مرکز نون والقلم

 خبر گزاری فارسhttp://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930617001354.


       منا نشرhttp://mananashr.ir/fa/content/10345/default.aspx


http://khabarfarsi.com/n/10446784 خبر فارسی


http://vazeh.com/n-8722314_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%AC%D9%81%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87واضح

http://khabar.roozgozar.com/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%86%D8%AC%D9%81%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
ابتکار

http://www.khabarchini.com/news/artifice/2014985436394.htmlخبر چینیhttp://www.shenidi.com/6604225-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%AC%D9%81%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
شنیدی

و...