سوال: ازبین کتاب های شهید مطهری کدام یک از بهترین ها و مهم ترین ها هستند که حتما باید مطالعه شود؟

جواب: از کتب شهید مطهری همه کتابهای ایشان مهم‌اند ولی کتب عمومی مهم ایشان کتب زیر می‌باشد:

گفتارهای معنوی
جاذبه ودافعه
حماسه حسینی
انسان کامل
مساله حجاب