در دهکده ای کوهستانی که در عمق دره ها، زیر پوشش سنگین برف آرمیده است، زمین می لرزد و صخره ها فرو می غلتند. یوسف و فتاح به کمک مردم ...