گروهی از بچه های محل که فوتبال سرگرمی آنهاست، مسابقاتی با نام جام دوستی را بین محله های شهرشان برگزار کنند ...