کتاب بخوانید تا بیشتر عمر کنید...

تحقیقی که بر روی بیش از 3500 نفر انجام شده، نشان داد کتاب خواندن باعث افزایش طول عمر انسان ها می شود.
این بررسی ها نشان داد کتاب خواندن به عنوان راهی برای تحمل شرایط زندگی، نه تنها باعث افزایش طول عمر می شود، بلکه آن هایی که روزی 30 دقیقه مطالعه می کنند بیش از افرادی که اصلا اهل کتاب خواندن نیستند عمر می کنند.
نتایج این پژوهش که داشنگاه «ییل» در انجام آن همکاری داشت، در شماره جدید ژورنال «پزشکی و علوم اجتماعی» منتشر شده است. این تحقیق بر روی 3635 فرد 50 سال به بالا انجام شد و نشان داد که این افراد تقریبا دو سال بیشتر از دیگران زنده می مانند.
داوطلبانی که در این تحقیق شرکت کردند، به سه دسته تقسیم شدند: آن هایی که سه ساعت و نیم در هفته مطالعه داشتند، افرادی که هفتگی بیش از سه ساعت و نیم کتاب می خوانند و کسانی که اصلا اهل مطالعه کتاب نبودند. فاکتورهای دیگری از جمله جنسیت، نژاد و میزان تحصیلات نیز در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.
محققان دریافتند طی 12 سال گذشته آن دسته از افرادی که بیش از سه ساعت و نیم در هفته مطالعه داشتند، احتمالا مرگ شان 23 درصد کمتر بود. این روند درباره افرادی که تا سه ساعت و نیم در هفته مطالعه داشتند، 17 درصد بود. در طول مدت انجام این تحقیق 33 درصد افرادی که کتاب نمی خواندند درگذشتند، در حالی که این رقم درباره کتاب خوان ها 27 درصد بود.
این تحقیق همچنین نشان داد که خواندن کتاب به مراتب نسبت به نشریات و روزنامه ها بر افزایش طول عمر تأثیرگذارتر است. کارشناسان علت این مسئله را درگیر شدن ذهن خواننده با محتویات کتاب ها می دانند.