این کتاب حاوی روایت هایی از معنویت و توسل در تفحص شهداست، خاطراتی ناب مستند و خاص از تفحص پیکرهای مطهر شهدا که از محمد احمدیان/رحیم صارمی و حمید هادیپوراست و توسط رضا مصطفوی برشته تحریر در آمده است.

قسمتی  از کتاب: