اول. هیچ چیز بهتر از مشاوره!‌ی یک فرد "آشنا به مسائل کتاب‌خوانی" نیست.

 دوم. توجه بیش از حد به نظرات فرد "آشنا به مسائل کتاب‌خوانی" توصیه نمی‌شود.

 سوم. مکان مطالعه بسیار مهم است.

چهارم . زمان مطالعه هم "بسیار" مهم است.

پنجم . هنگام مطالعه از نظرات فرد "آشنا به مسائل کتاب‌خوانی" حتما بهره ببرید.

ششم . فراموش نکنید که کتاب کاربردهای دیگری هم دارد.