موسسه شهید کاظمی میزبان نویسنده و شحصیت داستان هزار و یک شب اسارت دختر 17 ساله ایرانی در عراق

به صفحه 128که رسیدم، علت نامگذاری کتاب را بهتر فهمیدم: سلمان به من گفت: فقط قول بده گاهی با یه نوشته ما را از سلامتی‌ات مطلع کنی.
با ناراحتی گفتم: چی؟ نوشته؟... نه نمی‌تونم، من کاغذ و قلم از کجا گیر بیارم؟
گفت: چقدر برای دو کلمه نوشتن چانه می‌زنی. نمی‌خواد شاهنامه بنویسی، فقط بنویس: «من زنده‌ام».


بزودی موسسه شهید کاظمی با قدوم نویسنده کتاب من زنده ام