تازه‌ترین مجموعۀ داستان استاد هوشنگ مرادی کرمانی، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی و چهرۀ ماندگار، منتشر شد. این مجموعه شامل سی داستان کوتاه است که به تعبیر نویسنده زهرخندخندهایی هستند که در باب موضوعات غم‌انگیزی همچون مرگ و بیماری و پیری و سختی‌های زندگی و‌ بی‌پولی و ... است نوشته شده‌اند، اما وی در این مجموعه به جنبه‌های طنز این واقعیت‌ها توجه کرده است.

    به گفتۀ استاد مرادی کرمانی این مجموعۀ داستان مخاطب سنّی خاصی ندارد و همه، از نوجوان گرفته تا جوان و میان‌سال، می‌توانند از آن بهره ببرند، درست مثل میوه‌فروش که برای خریدارش مشخص نمی‌کند که خیار را در اختیار چه کسی و با چه ویژگی‌هایی قرار دهد.

    عناوین داستان‌های این مجموعه عبارت‌اند از: ته خیار، خندان خندان، قالیچۀ سبک، میان باد و ابر، کیف آویزان، کار و بار عروسک‌ها، گرفتاری و التماس، درختو، دعوا نکنیم، گوجه‌فرنگی و گیتار، بچه‌های پرنده، تا پیچ کوچه، شکوفۀ بهاری، میخ مهرورزی، جوش مزن، همه پیاده می‌شویم، دهل و لگن، چشمی در هوای گریه، پیشرفت یتیمان، بچه خوابیده، ما شام نمی‌خوریم، بازگشت، غبغب، آرایشگر، نقل فندقی، قندیل، قلنبه قلنبه، جهان، مورچۀ بیابان، چغندر.

    اولین داستان این مجموعه که عنوان کتاب نیز از آن گرفته شده است، نخستین بار در جشن‌نامۀ استاد دکتر سلیم نیساری، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به چاپ رسید و پس از آن نیز در مجلۀ داستان همشهری برگزیدۀ خوانندگان شد.

    مجموعه داستان ته خیار، نوشتۀ استاد هوشنگ مرادی کرمانی است که انتشارات معین آن را در 221 صفحه و با شمارگان 3300 نسخه، به بهای 120000 ریال منتشر کرده است.