جملات زیبا گیله مرد

مساله این نیست که خرید کتاب چقدر گرون تموم میشه،
مساله اینه که اگر کتاب نخونی چقدر برات گرون تموم میشه!

سلام بر «یارمهربان» آن سخن گوی خاموش ، هم نشین بی آزار ، راهنمای بی غلّ و غش ، دارای اسرار ، خزانه ی آگاهی ، ترنم زیبایی ، طراوت اندیشه ها ، صفابخش جان ها ،‌ روشنی دیدگان ، شمع بزم عالمان ، یادگار پیشینیان ، باران رحمت ، شبنم زندگی ، نسیم سازندگی ، و در یک کلمه «مورد سوگند الهی» یعنی کتاب .

«ن والقَلَمِ و ما یَسطرون - سوگند به قلم و آن چه می نگارند » آری! سلام بر کتاب که موصوف به وصف های پیش گفته است و متروک در میان ما . جایش در سبد هزینه های زندگی ما خالی است . سوگمندانه باید گفت : کتاب آن جایگاه و منزلتی که باید در میان مردم ما به ویژه جوانان داشته باشد را ندارد. کتاب کم تر خریداری می گردد و یا اگر تهیه شود کم تر مورد مطالعه قرار می گیرد . کتاب ها معمولا در قفسه های خود زندانی بوده و گرد و غبار غربت بر سر و روی آن ها نشسته است. واقعا حکایت غریبی است. حکایت «غربت کتاب»!