اولین حلقه ویراستاری روز پنج شنبه مورخ 93/11/23 در مرکز نون والقلم تشکیل شد که هدف بیشتر مرور نکات آموزشی ویراستاری و به یاری خدا، شروع کار ویراستاری در این مرکز بود.

مرکز نون واقلم درنظر دارد تا با تشکیل حلقه های ویراستاری، کار ویرایش کتب مختلف را در سطح کشور به صورت حرفه ای آغاز کند.

نکاتی که در حلقه بررسی شد:

* زبان و کارکرد زبان : ابزار برقراری ارتباط و دریافت معنای ذهنی و درونی گوینده

* انواع زبان (محاوره، ادبی، معیار و...) : برقراری ارتباط از راه گفتار، انتقال معنا از راه نوشتار، زبان فاخر ادیبان و ...

* جایگاه ویراستار در صنعت نشر : ویرایش کاری تعاملی و مداوم، جایگاه ویراستار در میان نویسنده، خواننده و زبان معیار و ...

* وظیفه ویراستار : پیوند درست خواننده با نوشته، تصحیح غلط های یک نوشته و ...

* مرزهای تغییر متن : پرسش از معنا و درستی متن، بیشترین استفاده از واژه های موجود همان متن

* معیار ویرایش : رعایت دستور زبان و نزدیک کردن متن به زبان معیار

 و نکات مختلف دیگر.

لازم به ذکر است نکات گفته شده بر اساس مثال های مختلف و با استفاده از کتب ویرایش شده، به صورت تفهیمی گفته شد.

کتاب غلط ننویسیم اثر استاد ابولحسن نجفی نیز معرفی شد تا انشاءالله در جلسات بعدی همراه با نکات ویرایش زبانی خوانده و با متن های مختلف تطبیق داده شود.در پایان نیز قسمتی از یک متن ویرایش نشده به صورت صوری توسط اعضای حلقه ویرایش و درباره آن تبادل نظر شد.