دومین حلقه ویراستاری روز پنج شنبه مورخ 93/12/7 در مرکز نون والقلم تشکیل شد. هدف این جلسه نیز مرور نکات ویرایشی بود و بیشتر اعضا به دنبال ویرایش صوری بودند. تاریخچه ویرایش در ایران برای اعضای حلقه بیان و هم چنین فرق ویراستاری کردن با ویراستار شدن نیز گفته شد. در این جلسه سیر مطالعاتی ویرایش با کتاب هایی چون: راهنمای ویراستاری و درست نویسی، فرهنگ درست نویسی سخن  و ... برای اعضا معرفی شد.

برای ویراستار شدن باید:

* دوره ی کارگاهی معتبر در یادگیری بگذرانیم؛

* تا می توانیم کتاب بخوانیم؛

* زیر ساخت ها را بیابیم؛.

* حساسیت ذهنی خود را در واژه ها، ساختار ها و ... افزایش دهیم.

و اما نکات مرور شده:

* مزیت های ویراستار شدن و دشواری های آن

* انواع ویرایش

* ایزار ویرایش

* نشانه های ویرایشی (برای ویرایش کاغذی)

نکاتی هم از کتاب غلط ننویسیم خوانده شد و در آخر نیز مانند جلسه قبل به ویرایش متن های وایش نشده پرداخته شد.