برندگان مسابقه بزرگ کتابخوانی من زنده ام

(سلسله مسابقات کتابخوانی سبک زندگی)

شهرستان نجف آباد


ردیف

نام و نام خانوادگی

شهر

موبایل

جایزه

1

فاطمه خلیلی

نجف آباد

۰۹۱۳۵****۱۶

سکه بهار آزادی

2

سید حبیب الله برهمن

نجف آباد

۰۹۳۸۷****۶۱

سکه بهار آزادی

3

مریم ناظمی

نجف آباد

۰۹۱۳۶****۲۰

سکه بهار آزادی

4

مرضیه عرب پور

نجف آباد

۰۹۱۳۲****۱۵

سکه بهار آزادی

5

عفت احمدی

نجف آباد

۰۹۱۳۶****۳۱

سکه بهار آزادی

6

مریم احمدی بنی

نجف آباد

۰۹۱۳۸****۲۷

سکه بهار آزادی

7

محمدرضا محمدی فرد

نجف آباد

۰۹۱۰۳****۸۱

سکه بهار آزادی

8

مرضیه فرهادی

نجف آباد

۰۹۱۰۳****۴۷

سکه بهار آزادی

9

زهرا ایزدی نجف ابادی

نجف آباد

۰۹۳۸۲****۰۸

سکه بهار آزادی

10

حنانه سادات شریعتی

نجف آباد

۰۹۱۰۳****۷۹

سکه بهار آزادی

11

حسینعلی آسفی نجف آبادی

نجف آباد

۰۹۱۳۲****۵۷

سکه بهار آزادی

12

شهناز جعفری شاهدانی

نجف آباد

۰۹۱۳۷****۵۷

سکه بهار آزادی

13

محبوبه شیرعلیزاده

نجف آباد

۰۹۰۱۶****۴۰

سکه بهار آزادی

14

صفورا علی ابادی

نجف آباد

۰۹۱۳۸****۲۴

سکه بهار آزادی

15

طیبه خدادادئی نجف آبادی

نجف‌آباد

۰۹۳۶۷****۱۸

سفر عتبات عالیات

16

موسی جمشیدیان

نجف‌آباد

۰۹۱۳۸****۸۳

سفر عتبات عالیات

17

مریم خدادادی

نجف‌آباد

۰۹۳۹۶****۲۸

سفر عتبات عالیات

18

زهرا اکبر زاده

نجف‌آباد

۰۹۱۸۷****۲۲

سفر عتبات عالیات

19

مسعود انیکازی

نجف‌آباد

۰۹۱۳۱****۳۲

سفر مشهد

20

اصغر یوسفان

نجف‌آباد

۰۹۱۳۹****۹۹

سفر مشهد

21

سعادت زمانی

نجف‌آباد

۰۹۳۰۸****۵۵

سفر مشهد

22

زهرا سوادکوهی

نجف‌آباد

۰۹۱۳۳****۲۵

سفر مشهد

23

زهرا هاشم زاده نجف آبادی

نجف‌آباد

۰۹۱۳۰****۱۹

کارت هدیه

24

مریم پناهی

نجف‌آباد

۰۹۱۳۸****۹۴

کارت هدیه

25

میثم محمدپور

نجف‌آباد

۰۹۳۵۵****۱۸

کارت هدیه

26

مهدی صادقی

نجف‌آباد

۰۹۱۳۰****۰۹

کارت هدیه

27

عصمت فتحی

نجف‌آباد

۰۹۱۴۰****۷۰

کارت هدیه

28

فاطمه فتحی جوزدانی

نجف‌آباد

۰۹۱۳۶****۱۲

کارت هدیه

29

محمد فتحی جوزدانی

نجف‌آباد

۰۹۱۳۲****۰۷

کارت هدیه

30

محمد باب الخانی

نجف‌آباد

۰۹۱۳۲****۷۸

کارت هدیه

31

منصور هاشمی جوزدانی

نجف‌آباد

۰۹۱۳۴****۳۸

کارت هدیه

32

میعاده جعفری شاد

نجف‌آباد

۰۹۱۳۵****۵۶

کارت هدیه

33

احمدرضا جعفرزاده

نجف‌آباد

۰۹۱۳۸****۵۳

کارت هدیه

34

طاهره محرابی

نجف‌آباد

09131****32

کارت هدیه