«تو در یک شب این کتاب را می خوانی، ولی من موی خود را برای نوشتن آن سپید کرده ام.» اغراق نکرده ایم اگر بگوییم کتاب، شگفت انگیزترین کالای جهان است؛ اگرچه بر خلاف همه چیزهای باارزش، فراوان و دست یافتنی باشد... در تبیین این جمله باید گفت در پرتو عمر که باارزش ترین گوهر هستی ماست، تصاحب هر جواهرِ گران بهایی امکان پذیر است، ولی با هزینه هیچ جواهری، نمی توان لختی از عمر رفته را بازگرداند یا ساعتی اندک از زمان خرید. شگفت انگیزی کتاب از آن روست که «با پرداخت چند قطعه پول ناچیز، می توان تجربه های تمام عمر بزرگ ترین خردمندان جهان را در اختیار گرفت؛ کتاب، عمر دوباره است.» ازاین رو، با صراحت می توانیم بگوییم هر کتابی که به خانه می بریم، دانشمندی است که به خدمت برگزیده ایم.