پدید آورنده:علی اکبر بقایی

سال نشر:1392

این مجموعه تلاش چشمانی کم سو است برای دیدن آنچه برای دیدن ما آفریده اند.زاویه دید٬تمرین دیدن است و شنیدن اندرزهای هستی.