یافته های یک تحقیق جدید نشان می دهد رابطه قوی بین درآمد افراد در بزرگسالی و میزان کتابخوانی آنها در کودکی وجود دارد.به نقل از ایرنا، همانطور که سیسرو فیلسوف رم باستان معتقد بود اتاقی بدون کتاب مانند پسری بدون روح است، دوری از کتاب می تواند به مضیقه های مالی در آینده منجر شود. سه اقتصاددان دانشگاه «پادوآ» یعنی جوریجیو برونلو، گولیلمو وبر و کریستوف ویس با مطالعه روی شش هزار مرد متولد 9 کشور اروپایی پی بردند بزرگسالانی که در کودکی بیشتر با کتاب اخت بوده اند؛ درآمد بیشتری نسبت به افرادی دارند که کتاب های کمتری در دسترس آنها بوده است. آنها بازه زمانی 1920 تا 1956 زمان اجرای اصلاحات نظام آموزشی در مورد سن پایان تحصیلات در اروپا را بررسی کرده اند. این دانشمندان می خواستند بدانند آیا یک کودک 10 ساله در خانواده ای با تعداد 10 کتاب، یک قفسه پر از کتاب یا دو قفسه و بیشتر زندگی می کرده است یا خیر. این تحقیقات که در نشریه اکونومیک منتشر شده است، نشان می دهد در زمان مورد مطالعه یک سال بیشتر آموزش کودکاندر مدرسه باعث افزایش میزان متوسط دوره کاری آنها در زندگی و درآمدزایی فرد تا 9 درصد می شود. اما میزان درآمد آنها بر اساس پیشینه اقتصادی- اجتماعی فرد متغیر است. افرادی که در خانواده هایی با کمتر از یک قفسه کتاب و یک سال بیشتر آموزشی بزرگ شده اند تنها 5 درصد درآمد بیشتری داشته اند در مقایسه با افرادی که به کتاب های بیشتری دسترسی داشته اند و درآمد آنها هم 21 درصد بیشتر بوده است. غیر از این افرادی که کتاب های بیشتری در دسترس آنها بوده است به فرصت های کاری با درآمد بیشتر دست یافته اند تا افرادی که از مزیت دسترسی کتاب برخوردار نبوده اند. همچنین اولین شغل این افراد بیشتر شغلی با مزایای بالا و از نظر اعتباری مهم بوده است. اقتصاددانان چندین دلیل برای این نتایج ارائه کرده اند. یکی آنکه شاید خواندن در کودکی افراد را به خواندن بیشتر تشویق و در نتیجه موجب عملکرد بهتر آنها در مدرسه می شود.