این  کتاب  مجموعه بیانات امام خامنه ای در زمینه ی امر به معروف و نهی از منکر تا سال 1392 با سیری موضوعی میباشد.

از       از  فصل های این کتاب می توان به اهمیت، وجوب، تاثیر، شیوه ی صحیح و احکام و استفتائات امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد.