کتاب «گفتمان جهانی مهدویت و آینده بشر» نوشته قنبرعلی صمدی توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر و راهی بازار نشر شده است.

آینده نگری مبتنی بر گفتمان جهانی مهدویت، در فرایند نظریه پردازی های راهبردی پیرامون آینده جهان، نقش تعیین کننده و تاثیرگذار دارد؛ زیرا غنای ذاتی گفتمان مهدویت و قابلیت های نظریه پردازی آن در رویکرد به آینده، دستمایه بزرگی است که می تواند اندیشه نجات گرایی مبتنی بر گفتمان مهدویت را به نظریه جهانی و آرمانی بشریت تشنه عدالت و معنویت تبدیل کند.

کتاب «گفتمان جهانی مهدویت و آینده بشر» با رویکرد تبیین این مسائل، دارای ۳ بخش است که عناوین شان به ترتیب عبارت است از: مفاهیم و اصطلاحات، آینده در نگرش های دینی و انگاره های مکاتب بشری، آینده در گفتمان جهانی مهدویت.

در بخش دوم کتاب که درباره آینده در نگرش دینی و انگاره های مکاتب بشری است، آینده در دو فصل «آینده از منظر ادیان الهی» و «آینده در نظریات فرجام شناسانه بشر معاصر» بررسی شده است. در بخش سوم هم چند فصل وجود دارد که پیش فرض های آینده نگری در گفتمان مهدویت، ویژگی های آینده نگری، چشم اندازه آینده در گفتمان مهدویت و نظام آینده در گفتمان مهدویت در آن ها مورد بررسی قرار گرفته اند.

در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

از این رو، شهید صدر معتقد است که دگرگون سازی و ایجاد تغییر بنیادی در حرکت تاریخ از نظر قرآن کریم، دارای دو بعد نرم افزاری و سخت افزاری است. به همین دلیل، نقش دگرگون ساز پیام اکرم(ص) در تغییرات بنیادی جامعه اسلامی را معلول دو چیز می داند:

الف) دستورها، روش ها و قوانینی که عمل تغییر و دگرگون سازی جامعه را هموار می سازد. این بعد از تحول و تغییر، بعد الهی و آسمانی دگرگون سازی است که در قالب «دین و مکتب» نمایان می شود و از ناحیه خداوند به پیامبرش ارسال شده است و با نزول آن، تمام سنت ها و قوانین مادی تاریخ را به رویارویی و مبارزه فرا خوانده است؛ زیرا این دین و مکتب از شرایطی که در آن نازل شد، از محیط و اجتماعی که در آن قرار گرفت و از شخصی که موظف به تحمل رنج ها و دشواری های تبلیغ آن شد، بزرگ تر، برتر و فراتر بود.

ب) عمل تغییر و دگرگون سازی در قالب یک اقدام عملی از طرف گروهی از مردم که متشکل از پیامبر(ص) و صحابه و یاران آن حضرت بوده اند؛ این بخش از تغییر و دگرگون سازی باید در قالب یک اقدام عملی در مواجهه با موج های گوناگون اجتماعی و درگیر با انواع مبارزه ها، رقابت ها و نبردهای ایدئولوژیک، اجتماعی، سیاسی و نظامی بررسی شود. در چنین نگرشی، پیامبر و یاران و صحابه اش را مردمی همانند دیگر مردمان خواهیم یافت که سنت های تاریخی حاکم بر سایر جمعیت ها و گروه ها و توده ها در گذر زمان، بر آنان نیز حاکم و غالب بوده است.

این کتاب با ۳۲۸ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۳۰ هزار ریال منتشر شده است.