مؤلف : پدر پزشکی جهان ، پزشک شهیر جهان اسلام ابو علی سینا . این کتاب یکی از معتبر ترین کتب در علم پزشکی در جهان است
حدود 400 سال مرجع پزشکی اروپا بوده است...
این کتاب یک معجزه خلقت است چون کسی که کمترین اطلاعی از علم پزشکی داشته با شد بعد از مطالعه کتاب متوجه خواهد شد که برای تحقیق ، تجربه و نوشتن این کتاب یک انسان معمولی نمی تواند حتی با صدها سال تحقیق به آنها دست پیدا کند اما ابن سینا قبل از سی سالگی آن را تالیف کرد