درد

وقتی همه خوابند تو می­جنگی و وقتی کسی نمی­جنگد، درست زمانی که خطر دامن خود را جمع کرده به قلبش می­روی تا با خبرهایی برگردی. این مهم­ترین تفاوت جنگجویی­ست که در گروه شناسایی کار می­کند؛ همیشه در معرض دید بودن و پنهان‌کاری، همیشه در معرض شنیده شدن و سکوت. با این همه مردی که در مرکز خطر ایستاده، پشت سر مثلاً در شهر و دیارش سری دارد و سودایی.

«درد» روایت متفاوتی­ست از کسانی که در دو موقعیت مختلف به­سر می­برند. موقعیتی که باید شناسایی کنند و موقعیتی که باید شناسایی شوند. اما زندگی آن­ها در شهر پیچ و خم­های زندگی دیگران را دارد.«درد» در عین­حال روایت دو جور زندگی در دوسوی مرز است با تفاوت­ها و البته شباهت­هایی.
صادق کرمیار نویسنده و خالق «درد»، داستان مستندگونه خود را از طراحی و شناسایی عملیات عاشورا با بیان زندگی کاری و شخصی نیروهای عملیات­شناسایی و فرماندهان نام­آشنای دفاع مقدس روایت می­کند.