پدید آورنده : حمید داود آبادی
انتشارات : موسسه عماد

در این نوشته صفا و صداقت زیادی موج می‌زند. نویسنده غالبا نقش خود را کمرنگ کرده و یاد یاران شهیدش را برجسته ساخته است.

روحیه‌ی بسیجی تقریبا با همه‌ی جوانبش در اینجا منعکس است، و می‌شود فهمید که چگونه جوانهائی در کوره‌ی گداخته‌ی جبهه به چه جوهر‌های درخشند‌ه‌ئی تبدیل می‌شده‌اند. ذکر خصوصیات موقع‌ها و حادثه‌ها و آدم‌ها، تصویر باورنکردنی جنگ هشت ساله را تا حدود زیادی در برابر چشم آیندگان می‌گذارند

سوال من از خودم این است که آیا این از معراج برگشتگان چقدر می‌توانند آن حال و هوا را پس از سفر من الحق الی الخلق حفظ کنند و حتی درست به یاد بیاورند؟ و برای این مقصود عالی از دست ما چه کاری ساخته است؟ و چه کرده‌ایم؟ البته قصور یا تقصیر من و امثال من، نمی‌تواند تکلیف دشوار آنها را که خدا حجتت خود را برایشان تمام کرده، از دوششان بردارد.

این کتاب با روح طنز با و مزاحی که در همه جای آن گسترده است و به آن شیرینی جاذبه‌ی ویژه‌ئی بخشیده، از بسیاری کتاب‌های جبهه جالب تر و گیراتر است.