درختی که سکوی پرواز شد...

 

نقدی بر رمان" ترکه های درخت آلبالویی" نوشته اکبر خلیلی

قبل از هر چیز باید از متخصصین فن در حوزه نقد داستان عذرخواهی کنم.قبلا اعلام کنم که حقیر در قامت یک خواننده ی عادی و نه متخصص به نقد داستان پرداخته است چرا که نقد تخصصی نیازمند بررسی موشکافانه ی پیرنگ،ساختار داستان،شخصیتها،پرداختها،روابط علی و معلولی میان حوادث داستان و...است. لذا امید است این وجیزه حمل بر به جا نیاوردن آداب نزد اهالی فن قرار نگیرد...